آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

مشکل هشبرد a1

be7

کاربر
2020-10-20
3
0
22
سلام
ماینر a1 هشبرد 0 شناسایی نمی کنه، هشبرد ها از نوع شینی هستن.
4 عدد هشبرد دیگه برای A1 دارم که از مدل پین خور هستن وقتی اینارم روش ازمایش می کنم داخل لاگ همون ارر میده
لطفا راهنمایی کنید
May 17 04:50:28 rockchip cgminer[281]: chain2: encore first mode
May 17 04:50:31 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:31 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:31 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:50:32 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:5970, fan1 speed:5910
May 17 04:50:34 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:34 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:34 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:50:37 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:37 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:37 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:50:37 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6120, fan1 speed:5850
May 17 04:50:40 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:40 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:40 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!
May 17 04:50:40 rockchip cgminer[281]: chain3: power down
May 17 04:50:42 rockchip cgminer[281]: chain3: encore first mode
May 17 04:50:42 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6060, fan1 speed:5910
May 17 04:50:45 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:45 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:45 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:50:47 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6000, fan1 speed:5880
May 17 04:50:48 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:48 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:48 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:50:51 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:51 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:51 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:50:52 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6090, fan1 speed:5850
May 17 04:50:54 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:50:54 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:50:54 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!
May 17 04:50:54 rockchip cgminer[281]: chain2: power down
May 17 04:50:56 rockchip cgminer[281]: chain2: encore second mode
May 17 04:50:57 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6030, fan1 speed:6300
May 17 04:51:00 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:00 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:00 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:51:02 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6030, fan1 speed:5880
May 17 04:51:03 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:03 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:03 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:51:06 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:06 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:06 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:51:07 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:5880, fan1 speed:5940
May 17 04:51:09 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:09 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:09 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!
May 17 04:51:09 rockchip cgminer[281]: chain3: power down
May 17 04:51:11 rockchip cgminer[281]: chain3: encore second mode
May 17 04:51:12 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:5970, fan1 speed:5970
May 17 04:51:15 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:15 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:15 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:51:17 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6060, fan1 speed:5970
May 17 04:51:18 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:18 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:18 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:51:21 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:21 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:21 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:51:22 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6060, fan1 speed:6150
May 17 04:51:24 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:24 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:24 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!
May 17 04:51:24 rockchip cgminer[281]: chain2: power down
May 17 04:51:26 rockchip cgminer[281]: chain2: encore third mode
May 17 04:51:27 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6030, fan1 speed:6000
May 17 04:51:31 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:31 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:31 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:51:32 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:5940, fan1 speed:5940
May 17 04:51:34 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:34 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:34 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:51:37 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:37 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:37 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!,try again
May 17 04:51:37 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6000, fan1 speed:5940
May 17 04:51:40 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:40 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:40 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 2!
May 17 04:51:40 rockchip cgminer[281]: chain3: power down
May 17 04:51:42 rockchip cgminer[281]: chain3: encore third mode
May 17 04:51:42 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6090, fan1 speed:5910
May 17 04:51:47 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:47 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:47 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:51:47 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:5970, fan1 speed:6030
May 17 04:51:50 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:50 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:50 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:51:52 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:6030, fan1 speed:6030
May 17 04:51:53 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:53 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:53 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!,try again
May 17 04:51:56 rockchip cgminer[281]: dm_compat.c,5164: poll fail !
May 17 04:51:56 rockchip cgminer[281]: spi_cmd_reset poll fail !
May 17 04:51:56 rockchip cgminer[281]: failed to reset chain 3!
May 17 04:51:56 rockchip cgminer[281]: platform re-init: chain_num(4), chip_num(72)
May 17 04:51:56 rockchip cgminer[281]: sys : platform[5] miner_type[7] chain_num[4] chip_num[72]
May 17 04:51:56 rockchip cgminer[281]: pre init 2 B1 chain fail
May 17 04:51:56 rockchip cgminer[281]: pre init 3 B1 chain fail
May 17 04:51:57 rockchip cgminer[281]: fan0 speed:5850, fan1 speed:5940
May 17 04:51:59 rockchip cgminer[281]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: ff,
 
بالا