آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک Amiric تکشو

مدار چشمک زن

عا بد زاده

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2006-10-09
473
2,432
[CO*OR=b*ack] [/CO*OR]​


[CO*OR=b*ack]

[/CO*OR]​
نقشه مدار چشمک زن با ترانزیستور

[CO*OR=b*ack]
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]مدار را مطابق نقشه زیر[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ببندید.امیتر هر دو ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه متصل کنید.کلکتور هر دو[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ترانزیستور را از طریق مقاومت 220 اهم به منفی یا کاتد دو عدد[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ای که در اختیار[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]دارید متصل کنید.،و آند یا مثبت این دو[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]را به مثبت ولتاژ وصل نمایید.بیس این دو[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ترانزیستور را با دوعدد مقاومت 10 کیلواهم به طور مستقیم به مثبت ولتاژ متصل کنید[/CO*OR][CO*OR=b*ack].

[/CO*OR][CO*OR=b*ack]حال از دو خازن الکترولیتی که در اختیار دارید.مثبت هر یک از آنها را به[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]بیس ترانزیستورها متصل کنید.و منفی آنها را به این صورت وصل کنید.، که هر خازنی که[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مثبت آن به بیس یک ترانزیستور وصل شده است.،منفی آن به کلکتور ترانزیستور دیگر متصل[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]شود[/CO*OR][CO*OR=b*ack].

[/CO*OR][CO*OR=b*ack]همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.از دو عدد ترانزیستور 2[/CO*OR][CO*OR=b*ack]N2222 [/CO*OR][CO*OR=b*ack]در[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]این مدار استفاده شده است.منفی یا کاتد دو عدد[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]موجود در مدار توسط ترانزیستورها[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ایجاد می شو د.بیس این دو ترانزیستور با شارژ و دشارژ دو عدد خازن 100 میکروفاراد و[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مقاومت های 100 کیلواهم تحریک می شود.زمان تحریک شدن[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack][UR*="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98"][CO*OR=#0044bb]ولتاژ[/CO*OR][CO*OR=#0044bb] [/CO*OR][/UR*][/CO*OR][CO*OR=b*ack]صفر را در دو سمت کاتدهای[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ها خواهیم داشت.به دلیل قرینه بودن این مدار، هر[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]دو[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]به طور همزمان روشن نخواهد شد.هر دو با فاصله زمانیکه از طریق محاسبه خازنها[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]و مقاومتها بدست می آیند.روشن و خاموش می شوند[/CO*OR][CO*OR=b*ack]. [/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack][/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack]
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]برای بدست آوردن زمان چشمک زدن براحتی می توان از[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]طریق فرمول[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack][/CO*OR][CO*OR=b*ack]عمل کرد[/CO*OR][CO*OR=b*ack].
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]فواصل زمانی چشمک زدن براحتی از حاصلضرب مقاومت 100 کیلو اهم در خازن 100[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]میکروفاراد بدست می آید[/CO*OR][CO*OR=b*ack].
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]بنابراین فرمول داریم[/CO*OR][CO*OR=b*ack].

[/CO*OR][CO*OR=b*ack]با[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]توجه به فرمول، کل زمان چشمک زدن برابر 10 ثانیه می شود.که با توجه به قرینه بودن[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مدار سهم هر[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]برابر 5 ثانیه خواهد شد.در واقع هر[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]به مدت زمان 5 ثانیه به طور[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متوالی روشن و خاموش خواهد شد.با استفاده از فرمول بالا و قراردادن مقادیر متفاوت[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]خازن ومقاومت می توان مدت زمان چشمک زدن هر[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]را به طور دلخواه تنظیم کرد[/CO*OR][CO*OR=b*ack].
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]زمانیکه کلکتور یک ترانزیستور صفر می شود.خازنی که منفی آن به کلکتور این[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ترانزیستور متصل است از طریق این اتصال و مقاومت 100 کیلو اهم شروع به شارژ شدن می[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]کند مدت زمان این شارژ شدن همانطور که دیدید.،محاسبه شد.در این مدت زمان خازن دیگر[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]در حال دشارژ شدن است.در زمان دشارژ شدن،این خازن، [/CO*OR][CO*OR=b*ack]*ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل به کلکتور[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ترانزیستورمربوط به این خازن[/CO*OR][CO*OR=b*ack]
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]روشن می مانند تازمانیکه این خازن به طور کامل[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]دشارژ شود پس از دشارژ کامل خازن دومرتبه شروع به شارژ شدن می کند در این زمان[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مربوط به این خازن خاموش است[/CO*OR][CO*OR=b*ack].
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]در واقع یک خازن که دشارژ می شود. بیس ترانزیستور[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل به این خازن تحریک می شود.،و منفی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل به این ترانزیستور ایجاد می شود.در[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]این مدت زمان خازن دیگر که منفی آن به منفی همین[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]و کلکتور ترانزیستور دیگر متصل[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]شده است.شروع به شارژ شدن می کند.پس از اینکه به طور کامل شارژ شد.بیس ترانزیستور[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل به آن تحریک می شود.حال ترانزیستور دشارژ شده قبلی شروع به شارژ شدن می کند[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]واین عمل به طور منظم ومتناوب انجام خواهد شد[/CO*OR][CO*OR=b*ack].
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]هر چه مقادیر خازن ومقاومت را[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]کمتر قرار بدهید زمان چشمک زدن سریعتر می شود.،و هر چه قدر آنرا بیشتر قرار[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]بدهید.مدت زمان بین روشن وخاموش[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ها یا[/CO*OR][CO*OR=b*ack] F*ASH [/CO*OR][CO*OR=b*ack]بیشتر خواهد بود[/CO*OR][CO*OR=b*ack].[/CO*OR]​
نقشه مدار چشمک زن با رگولاتور حالت اول

[CO*OR=b*ack]اگر از سمت روبر به این مبدل[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ولتاژ نگاه کنید.اولین پایه از سمت چپ پایه[/CO*OR][CO*OR=b*ack] adjusmant [/CO*OR][CO*OR=b*ack]، دومین پایه،پایه خروجی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]وپایه سوم پایه ورودی است.پایه 3 این رگولاتور راکه پایه ورودی است با یک مقاومت به[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مثبت ولتاژ وصل کنید.از اشتراک این پایه با مقاومت 100 اهم به یک خازن به منفی منبع[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]خازن وصل کنید.اگر این خازن الکترولیت بود به جهت مثبت و منفی آن دقت کنید.وجهت[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]منفی آنرا حتما به منفی منبع تغذیه متصل نمایید[/CO*OR][CO*OR=b*ack]. [/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack][/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack]

[/CO*OR][CO*OR=b*ack]پایه 1 این رگولاتور را که پایه[/CO*OR][CO*OR=b*ack] Adjustment [/CO*OR][CO*OR=b*ack]یا[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]تنظیم کننده است.به یک مقاومت یک کیلواهم متصل کنید.سر دیگر این مقاومت را به یک[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مقاومت یک کیلواهم دیگر و حال سر این مقاومت را با یک مقاومت یک کیلواهم به منفی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]منبع تغذیه متصل نمایید. اشتراک اولین مقاومت یک کیلواهم با پایه[/CO*OR][CO*OR=b*ack]Adjustment [/CO*OR][CO*OR=b*ack]را با[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]یک خازن220 یا 10میکروفاراد به خروجی یا پایه 2 آیسی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *M317 [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل کنید.به جهت مثبت[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ومنفی خازن 220 یا 10میکروفاراد دقت کنید.جهت منفی آنرا به پایه[/CO*OR][CO*OR=b*ack] Adjustment [/CO*OR][CO*OR=b*ack]و جهت[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مثبت آنرا به پایه خروجی یا 2 وصل کنید.از اشتراک مقاومت یک کیلواهم اول با مقاومت[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]یک کیلواهم بعدی بوسیله خازن 220 یا 10میکروفاراد دیگر به خروجی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *M317 [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]کنید.حال از اشتراک این مقاومت با مقاومت یک کیلواهم بعدی که یک سر ان به منفی منبع[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]تغذیه متصل است.توسط یک خازن به پایه خروجی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *M317 [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل نمایید.در اتصال خازن های[/CO*OR][CO*OR=b*ack] 220 [/CO*OR][CO*OR=b*ack]یا 10 میکروفاراد دقت کنید. که پایه مثبت به خروجی متصل باشد[/CO*OR][CO*OR=b*ack].
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]از اشتراک[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]پایه های مثبت این 3 خازن در خروجی به آند یا مثبت[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]وصل کنید.حال کاتد[/CO*OR][CO*OR=b*ack]*ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]را به[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]منفی منبع تغذیه متصل نمایید.ویک عدد مقاومت 2.2 کیلواهم را با آن موازی کنید.در[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]واقع یک مقاومت 2.2 کیلواهم را به دو سر این مقاومت متصل نمایید[/CO*OR][CO*OR=b*ack].
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]در این مدار[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]نیز مانند حالت قبل با استفاده از خازن و مقاومت یک نوسان کننده[/CO*OR][CO*OR=b*ack]RC [/CO*OR][CO*OR=b*ack]ساخته ایم .نوسان[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]کننده بر اساس ولتاژ ورودی بین 5 تا 9 ولت دارای ولتاژی نوسان کننده در خروجی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]است.همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.پایه 1 یا[/CO*OR][CO*OR=b*ack] Adjusment
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]جهت کار می بایست[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]حتما به منفی منبع تغذیه متصل شود.، این کار از طریق مقاومت های 1 کیلواهم انجام می[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]شود.جهت مشاهده چشمک زدن[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]حتما آنرا مطابق نقشه با یک مقاومت 1 کیلواهم موازی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]کنید[/CO*OR][CO*OR=b*ack].[/CO*OR]​
نقشه مدار رگولاتور حالت دوم

[CO*OR=b*ack]این نقشه ساده شده،نقشه بالاست.همانطور[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]که ملاحظه می کنید.،پایه[/CO*OR][CO*OR=b*ack] adjustment [/CO*OR][CO*OR=b*ack]یا تنظیم کننده، مانند حالت قبل جهت کار به[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]منفی منبع تغذیه متصل می شود.که اینکار در این مدار توسط یک مقاومت یک کیلو اهم[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]انجام می شود.مسیر شارژ و دشارژ خازن توسط مقاومت 1 کیلواهم و 2.2 کیلواهم ایجاد می[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]شود[/CO*OR][CO*OR=b*ack].[/CO*OR][CO*OR=b*ack]اگر هر کدام از این مقاومت ها از مسیر حذف شود .عمل چشمک زدن[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *ED [/CO*OR][CO*OR=b*ack]دیگر انجام[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]نخواهد شد.دقت کنید که پایه منفی خازن به پایه[/CO*OR][CO*OR=b*ack] Adjustment [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل شود.، و پایه مثبت[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]آن به پایه خروجی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] *M317 [/CO*OR][CO*OR=b*ack]متصل شود تا مسیر شارژ و دشارژ خازن درست بسته شود[/CO*OR][CO*OR=b*ack].


[/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack][/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack]


[/CO*OR]​
جهت پایه های *M317

[CO*OR=b*ack]
[/CO*OR][CO*OR=b*ack]پایه 2 این تنظیم کننده ولتاژ، به بدنه فلزی[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]این تنظیم کننده ولتاژ ارتباط دارد.که شما برای خنک نگاه داشتن این رگولاتور در[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]مواقعیکه جریان مکزیمم را از آن می کشید.می بایست[/CO*OR][CO*OR=b*ack] heat sink [/CO*OR][CO*OR=b*ack]یا خنک کننده را به این[/CO*OR][CO*OR=b*ack] [/CO*OR][CO*OR=b*ack]بدنه فلزی متصل کنید.3 پایه موجود در این المان الکترونیکی در شکل زیر مشخص است[/CO*OR][CO*OR=b*ack]. [/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack][/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack]


[/CO*OR]
[CO*OR=b*ack] [/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack][/CO*OR]​
[CO*OR=b*ack] [/CO*OR]
[CO*OR=b*ack]
[/CO*OR]
[CO*OR=b*ack] [/CO*OR]​
 
بالا