آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مجموعه نرم افزارهای ایربگ Airbag

tx-mafia

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
کاربر
2008-06-14
332
2,631
اولین نرم افزار
T - Airbag Tool

با ساپورت ماشین های زیر

----------------------------------------------------------------
----------------------- Alfa Romeo -----------------------------
----------------------------------------------------------------
Alfa Romeo module 46769379, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 46813473, MCU J27F,6J61D mask
Alfa Romeo module 46842421, MEM 95080 SPI
Alfa Romeo module 60651568, MCU 1E59B mask (HC11KA4)
Alfa Romeo module 60655033, MCU 2G39Y mask
Alfa Romeo module 60658010, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 60663943, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 60664500, MCU 3E59B mask
Alfa Romeo module 60669250, MCU 0H94K mask (HC08AS20)
Alfa Romeo module 60675876, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 60680213, MEM 95080 SPI
Alfa Romeo module 606692250, MCU 0H94K mask
----------------------------------------------------------------
-------------------------- Audi --------------------------------
----------------------------------------------------------------
Audi Bosch module 4B0 959 655 E, MCU CR16 PLCC44
Audi Bosch module 4B0 959 655 F, MCU CR16 PLCC44
Audi Bosch module 4B0 959 655 G, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 4B0 959 655 M, MCU CR16 PLCC44
Audi Bosch module 4B0 959 655 P, MCU CR16
Audi Bosch module 8D0 909 655 F, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 8D0 959 655 J, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 8E0 959 655, MCU CR16 QFP80
Audi Bosch module 8E0 959 655 B, MCU CR16 QFP80
Audi Bosch module 8G0 959 655, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 8L0 959 655 G, MCU J38M Mask (MC68HC12)
Audi Bosch module 8L0 959 655 L, MCU J38M Mask (MC68HC12)
Audi Bosch module 8P0 959 655 F, MCU CR16
Audi Bosch module 8Z0 959 655 E, MCU J38M Mask (MC68HC12)
----------------------------------------------------------------
--------------------------- BMW --------------------------------
----------------------------------------------------------------
BMW Bosch module 0285001368, MCU 9H91F Mask (HC12B32)
BMW Bosch module 0285001430, MCU 0K13J Mask (HC12D60)
BMW Bosch module 0285001440, MCU 0K75F Mask (HC12D60)
BMW Bosch module 0285001458, MCU 0K75F Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-6900727, MCU 9H91F Mask (HC12B32)
BMW Temic module 65.77-6910676, MCU 0K75F Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-6912755, MCU 0K13J Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-6919789, MCU 0K13J Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-8372521, MCU 0E57S Mask (HC11KA4)
BMW Temic module 65.77-8374799, MCU 0E57S Mask (HC11KA4)
BMW Temic module 65.77-8386192, MCU 9H91F Mask (HC12B32)
----------------------------------------------------------------
------------------------ CHEVROLET -----------------------------
----------------------------------------------------------------
Chevrolet Aveo 96 430 711 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Aveo 96 430 715 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Aveo 96 802 931 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Lacetti 96 818 875 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Lacetti 96 830 363 module, MEM 95080 SPI
----------------------------------------------------------------
------------------------- Citroen ------------------------------
----------------------------------------------------------------
1 496 580 80
13 284 470 80
96 419 683 80
96 477 941 80
96 477 942 80
96 484 031 80
96 486 655 80
96 490 035 80
96 519 422 80
96 568 887 80
96 568 888 80
96 568 890 80
550 51 93 00
550 53 53 00
550 53 89 00
550 54 01 00
550 57 96 00
550 74 08 00
550 77 63 00
550 89 29 00
550 89 31 00
600 23 74 00
600 23 75 00
600 23 76 00
600 32 74 00
600 32 76 00
603 48 19 00
603 48 190
603 60 25 00
603 72 58 00
603 72 61 00
----------------------------------------------------------------
--------------------------- Fiat -------------------------------
----------------------------------------------------------------
Fiat module 46409123, MCU HC11E9
Fiat module 46443203, MCU HC11E9
Fiat module 46517272, MCU HC11KA4 2E59B mask
Fiat module 46529745, MCU HC11KA4 2E59B mask
Fiat module 46535343, MCU HC11KA4 2E59B mask
Fiat module 46538652, MCU HC11E9
Fiat module 46541775, MCU HC11E9
Fiat module 46550647, MCU 68HC908 MASK 8H62A
Fiat module 46552426, MCU HC11KA4 1E59B mask
Fiat module 46758762, MEM 24C04
Fiat module 46765423, MCU HC11KA4 1E59B mask
Fiat module 46766384, MEM 24C04
Fiat module 46766385, MEM 24C04
Fiat module 46768869, MCU HC11E9
Fiat module 46769379, MCU HC08AS60A
Fiat module 46770172, MCU HC11E20
Fiat module 46772034, MEM 24C04
Fiat module 46774865, MCU HC11E9
Fiat module 46805905, MEM 24C04
Fiat module 46806592, MEM 24C04
Fiat module 46806593, MEM 24C04
Fiat module 46813473, MCU 68HC908 MASK 1J27E
Fiat module 46815441, MEM 24C04
Fiat module 46815442, MEM 24C04
Fiat module 46813473, MEM 95080
Fiat module 46835521, MEM 95080
Fiat module 46835522, MEM 95080
Fiat module 46842421, MEM 95080
Fiat module 51705342, MEM 95080
Fiat module 51709144, MEM 95080
Fiat module 51711816, MEM 95080
Fiat module 51719091, MEM 24C04
Fiat module 51719092, MEM 24C04
Fiat module 51719094, MEM 24C04
Fiat module 51719095, MEM 24C04
Fiat module 51719096, MEM 24C04
Fiat module 51726575, MEM 24C04
Fiat module 51778261, MEM 24C08
Fiat module 51778262, MEM 24C08
Fiat module 51778263, MEM 24C08
Fiat module 550921500, MEM 95080
Fiat module 607141600, MEM 95160
Fiat module 608673600, MEM 95160,
Fiat module 1328447080, MEM 95080
Fiat module 1336355080, MEM 95080
----------------------------------------------------------------
--------------------------- Ford -------------------------------
----------------------------------------------------------------
0 285 001 393
0 285 001 395
0 285 001 396
0 285 001 417
0 285 001 424
0 285 001 425
0 285 001 426
0 285 001 494
0 285 001 551
0 285 001 552
1J0909603AA
1S7T 14B056 BE
1S7T 14B056 BF
2M5T 14B056 DD
2M5T 14B056 DE
2S6T 14B056 BN
2S6T 14B056 EN
2S6T 14B056 EP
2S6T 14B056 HA
2S6T 14B056 JA
3S5T 14B056 CB
3S7T 14B056 AB
4M5T 14B056 BD
4M5T 14B056 BJ
4S7T 14B056 AB
5S6T 14B056 HA
6S6T 14B056 BP
6S6T 14B056 EK
6S6T 14B056 KC
6S6T 14B056 LA
6S65 14B056 EP
6S65 14B056 JA
94AG 14B056 BA
95AG 14B056 CB
95AG 14B056 CD
96FG 14B056 CB
96FG 14B056 CC
97AG 14B056 DA
97AG 14B056 DB
97BG 14B056 DD
97BP 14B056 AAG
97FG 14B056 DB
97FG 14B056 DF
SASUH8157K30A
YS6T 14B056 AD
----------------------------------------------------------------
-------------------------- Honda -------------------------------
----------------------------------------------------------------
77960 S03 G81 M2
77960 S10 G81
77960 S10 G92
77960 S0X L813 M1
77960 S2H G010 M1
77960 S9A A220 M1
77960 S9A A222 M1
77960 S9A Y814 M1
77960 S9V A012 M1
77960 SDA A620 M2
77960 SDA A720 M2
77960 SDA A813 M1
77960 SDA A814 M1
77960 SDA A815 M1
77960 SDA A820 M1
77960 SDA C013 M1
77960 SDA C024 M1
77960 SDA C043 M1
77960 SDA C114 M1
77960 SDA C132 M1
77960 SDA C133 M1
77960 SDA C211 M1
77960 SDA C311 M1
77960 SDN A821 M1
77960 SDN C020 M1
77960 SDN C021 M1
77960 SDN C032 M1
77960 SDN C311 M1
77960 SEA G817 M1
77960 SEA G820 M1
77960 SEA G821 M1
77960 SHJ A017 M1
77960 SKN G014 M1
77960 SLN A212 M1
77960 SMG G021 M1
77960 SMG G110 M1
77960 SMR S011 M1
77960 SN7 N91
77960 SNA A216 M1
77960 SNB T015 M1
77960 SVA A211 M1
77960 SVA A220 M1
77960 SVA A221 M1
----------------------------------------------------------------
--------------------------- Hyundai ----------------------------
----------------------------------------------------------------
Hyundai module 95900-4A301, MCU HC05
Hyundai Getz module 95910-1C000, MEM 24C04
Hyundai Getz module 95910-1C100, MEM 24C04
Hyundai module 95910-1C200, MEM 24C04
Hyundai module 95910-1C200, MCU HC11E9
Hyundai Getz module 95910-1C600, MEM 24C04
Hyundai Coupe module 95910-2C100, MCU 68HC11E20
Hyundai Coupe module 95910-2C200, MCU 68HC11E20
Hyundai Tiburon module 95910-2C200, MCU 68HC11E20
Hyundai Elantra module 95910-2C500, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai module 95910-2D350, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai Elantra module 95910-2D650, MEM 95160 SPI
Hyundai Elantra module 95910-2D710, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai Tuscon module 95910-2E000, MCU 4L40K Mask (9S12DG128)
Hyundai Tuscon module 95910-2E300, MCU 4L40K Mask (9S12DG128)
Hyundai Trajet module 95910-3A100, MCU 68HC11E20
Hyundai XG30 module 95910-3C40000, MCU 68HC11E9
Hyundai Sonata module 95910-3D100, MEM 95080 SPI
Hyundai Sonata module 95910-3D200, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95910-3E200, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95900-05600, MCU HC05
Hyundai module 95910-17150, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai Accent module 95900-25200, MCU 68hc05b16
Hyundai Accent module 95900-25300, MCU 68hc05b16
Hyundai Accent module 95910-25500, MEM 95080 SPI
Hyundai Accent module 95910-25600, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95910-25700, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95910-25700, MCU 68HC11
Hyundai module 95910-25700, MCU 68HC11
Hyundai Accent module 95910-25800, MEM 95080 SPI
Hyundai Santa fe module 95910-26100, MCU 68HC05B16,
Hyundai Santa fe module 95910-26200, MCU 68HC05B16
Hyundai module 95910-26200, MCU 68HC11E
Hyundai module 95910-26200, MEM 95080 SPI
Hyundai Santa fe module 95910-27350, MCU 68HC05B16
Hyundai Santa fe module 95910-29750, MCU 68HC05B16
Hyundai Terracan-Sungwoo module 95910-H1200, MCU 68HC11E20
----------------------------------------------------------------
---------------------------- KIA -------------------------------
----------------------------------------------------------------
KIA module 0K30E677F0, MCU 2E59B mask
KIA module 0K32B677F0, MCU 2E59B mask
KIA module 95910-2E700, MCU 4L40K mask
KIA module 95910-2F200, MEM 95320 SPI
KIA module 95910-07200, MEM 95320 SPI
----------------------------------------------------------------
--------------------------- MAZDA ------------------------------
----------------------------------------------------------------
0 285 001 453
0 285 001 553
0 285 001 554
0 285 001 960 type 1
0 285 001 960 type 2
0 285 001 961
2S6T 14B056
5S6T 14B056 JA
33 202 70
33 212 45
33 212 46
33 212 49
33 212 50
33 212 52
33 214 54
33 215 46
33 218 48 type 1
33 218 48 type 2
33 232 47
33 255 51
33 258 49
33 260 49
33 262 47
33 262 49
33 262 53
33 262 59
33 266 41
33 270 45
33 271 43
33 272 45
33 277 49
B16 57K30
B16A 57K30
BC1M 57K30
EG23 57K30 B
FE01 57K30 B
G31A 57K30 B type 1
G31A 57K30 B type 2
G31F 57K30 A
GE4T 57K30 A
GJ6A 57K30 C
GN3B 57K30
W2T80274
----------------------------------------------------------------
---------------------- Mercedes - Benz -------------------------
----------------------------------------------------------------
Mercedes Benz Temic module 0008208026, MCU HC11E9
Mercedes Benz Temic module 0018200026, MCU HC11K4
Mercedes Benz Temic module 0018202126, MCU HC11K4
Mercedes Benz Temic module 0028202126, MCU 0J64Y Mask (68HC912)
Mercedes Benz Temic module 0028203226, MCU 9H91F Mask (68HC912)
Mercedes Benz Temic module A0028203526, MCU 3K91D Mask (68HC912)
Mercedes Benz Temic module A1635422718, MCU 0J64Y Mask (68HC912)
Mercedes Benz Temic module A1718204126, MCU 3K91D Mask (68HC912)
Mercedes Benz Temic module A2118203385, MCU 3K91D Mask (68HC912)
Mercedes Benz Temic module A2118205785, MCU 3K91D Mask (68HC912)
Mercedes Benz TRW module A169820132627042232502Y, MEM 25320 SPI
Mercedes Benz TRW module A169820662627060560861B, MEM 25320 SPI
Mercedes Benz TRW module A169820772627062961886R, MEM 25320 SPI
Mercedes Benz TRW module A1698202726270427602210, MEM 25320 SPI
Mercedes Benz Bosch module 0281001215, MCU 1H91F Mask (68HC912)
Mercedes Benz Bosch module 0281001812, MCU CR16
Mercedes Benz Bosch module 0285001105, MCU HC11E9
Mercedes Benz Bosch module 0285001213, MCU HC11E9
Mercedes Benz Bosch module 0285001215, MCU 9H91F Mask (68HC912)
Mercedes Benz Bosch module 0285001222, MCU HC11K4
Mercedes Benz Bosch module 0285001373, MCU J38M Mask (MC68HC12)
Mercedes Benz Bosch module 0285001441, MCU CR16
Mercedes Benz Bosch module 0285001443, MCU CR16
Mercedes Benz Bosch module 0285001477, MCU HC11E9
Mercedes Benz Bosch module 0285001544, MCU CR16
Mercedes Benz Bosch module 0285001881, MCU CR16
----------------------------------------------------------------
------------------------ Mitsubishi ----------------------------
----------------------------------------------------------------
0 285 001 127
0 285 001 232
0 285 001 235
0 285 001 286 - Type 1
0 285 001 286 - Type 2
0 285 001 787
MN 141 038
MN 141 262
MN 141 401
MN 141 473
MR 213 889
MR 268 156
MR 268 157
MR 309 232
MR 530 002 DP - Type 1
MR 530 002 DP - Type 2
MR 530 002 DP - Type 3
MR 530 002 DP - Type 4
MR 530 002 DP - Type 5
MR 551 784
MR 587 731
MR 587 868
W2 T62 174
W2 T63 871
----------------------------------------------------------------
--------------------------- Nissan -----------------------------
----------------------------------------------------------------
0 285 001 137
0 285 001 182
0 285 001 195
0 285 001 311
0 285 001 319
0 285 001 323
0 285 001 327
0 285 001 329
0 285 001 361
0 285 001 411
0 285 001 413
0 285 001 420
0 285 001 474
0 285 001 475
0 285 001 639
0 285 001 781
285 562 S700 Type 1
285 562 S700 Type 2
285 563 N705
285 563 Z600
285 565 M301 G
285 565 M304 J
285 567 S002
285 568 Z300
285 569 W100
285 568 2F05
285 56B N903 R
285 56C D000
285 56C D00E
285 56Z B00A
285 56Z B201
285 56Z D81A
605 147 800
988 202 N400 D
988 203 L300 G
988 20C A010
988 20C B80E
988 20C B800
988 20C C50A
988 20C D200
988 20C D300
988 20E V00A
988 20Z A30A
988 20Z H41A
988 20Z K01A
988 201 L270
988 205 Y805
988 205 Z100
988 207 Y101
988 208 H405
----------------------------------------------------------------
--------------------------- Opel -------------------------------
----------------------------------------------------------------
09 114 585 EE
09 114 586 EF
09 174 004 UU
09 174 006 UW -1
09 174 006 UW -2
09 180 799 UY -1
09 180 799 UY -2
09 180 800 TY -1
09 180 800 TY -2
09 180 801 UZ
09 220 303 BG
09 229 037 BC -1
09 229 037 BC -2
09 229 038 BB
09 229 039 BD
09 229 239 BD
09 229 302 BF
09 229 303 BG
12 102 022
13 102 021
13 118 804 AQ
13 126 123 BX
13 129 843 CL
13 142 540 GP
13 158 713 ZK
13 159 975
13 170 589
13 181 977
13 188 856
13 188 857
13 191 825
13 212 353
13 227 920
13 203 620
16 210 361 EE
24 407 210
24 416 692 DH
24 416 703 BF
24 416 703 DL
24 416 704 DM -1
24 416 704 DM -2
24 417 006 DR
24 417 007
24 417 007 DS -1
24 417 007 DS -2
24 417 008 DT
24 423 840 EP
24 439 952 LA
24 439 953 LA
24 439 953 LB
24 439 954 -1
24 439 954 -2
24 439 954 LC
38 910 83E01 000
38 910 83E02 000
38 910 83E11 000
38 910 84E20 000
90 450 273 JP
90 462 072 JM
90 481 747 KG
90 483 545 LN
90 491 004 KJ
90 492 467 LJ
90 508 908
90 519 067 LM
90 520 841 AF -1
90 520 841 AF -2
90 532 443 AG -1
90 532 443 AG -2
90 532 628 BF
90 532 628 BJ
90 532 628 EE
90 532 629 BG
90 562 544 BJ
90 565 938 DC
90 569 340 BQ
90 569 350 DB
90 582 536 DG
----------------------------------------------------------------
--------------------------- Peugeot ----------------------------
----------------------------------------------------------------
Peugeot 406 module 550393900, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550394000, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550537500, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550538400, MCU 68HC11E9
Peugeot 106 module 550538500, MCU 68HC11E9
Peugeot 605 module 550538600, MCU 68HC11E9
Peugeot 306 module 550539100, MCU 68HC11E9
Peugeot 306 module 550539200, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550539400, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550539500, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550539600, MCU 68HC11E9
Peugeot 806 module 550539700, MCU 68HC11E9
Peugeot 806 module 550539800, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550540400, MEM 93C56
Peugeot 206/306 module 550541500, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550578100, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550579100, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550579200, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550589500, MEM 93C56
Peugeot 206 module 550661000, MEM 93C56
Peugeot 405 module 550725200 V1, MEM 93C66
Peugeot 406 module 550725200 V2, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550747400, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550797404, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550864500, MEM 95080
Peugeot 106 module 550892700, MEM 95080
Peugeot 106 module 550892800, MEM 95080
Peugeot 206 module 600237000, MEM 95080
Peugeot 206 module 600237100, MEM 95080
Peugeot 206 module 600237200, MEM 95080
Peugeot 406 module 600902800, MEM 95080
Peugeot 206 module 602327000, MEM 95080
Peugeot 206 module 602327100, MEM 95080
Peugeot 206 CC module 602327200, MEM 95080
Peugeot 206 module 602327300, MEM 95080
Peugeot 206 module 603201000, MEM 95080
Peugeot 206 module 603201200, MEM 95080
Peugeot 607 module 603482000, MEM 95320
Peugeot 407 module 603554600, MEM 95320
Peugeot 307 module 603724900, MEM 95320
Peugeot 307 module 606877300, MEM 95320
Peugeot 207 module 0285010110, MEM 95160
Peugeot 207 module 0285001745, MEM 95160
Peugeot 207 module 0285001885, MEM 95160
Peugeot module 0285010112, MEM 95160
Peugeot Boxermodule 1328447080, MEM 95080
Peugeot 307 module 9635784280, MEM 95080
Peugeot 307 module 9640722980, MEM 95080
Peugeot 307 module 9645840780, MEM 95080
Peugeot 307 module 9650109280, MEM 95080
Peugeot 307 module 9650109480, MEM 95080
Peugeot module 9652013880, MEM 95080
Peugeot 307 module 9652712180, MEM 95080
Peugeot module 9652712380, MEM 95080
Peugeot module 1400684780, MEM 95160
Peugeot module 1495658080, MCU HC12BE32
Peugeot module 9640341180, MCU 68HC11E20
Peugeot 607 module 9643896780, MCU 68HC11E20
Peugeot module 9648832180, MCU 68HC11E20
Peugeot 1007 module 9656700980, MCU HC12BE32
----------------------------------------------------------------
------------------------- Renault ------------------------------
----------------------------------------------------------------
Renault Modus module 0281001509, MEM 95160
Renault Clio module 0281001510, MEM 95160
Renault Clio module 0281001538, MCU 68hc912d60
Renault module 0285001157, MCU 68hc912be32
Renault module 0285001403, MCU 68hc912be32
Renault module 0285001414, MCU 68hc912d60
Renault module 0285001537, MCU 68hc912d60
Renault Modus module 0285001817, MEM 95160
Renault Espace module 5WK42851, MCU 68HC11E20
Renault Trafic module 50752100, MEM 93c66
Renault Megane module 550347400, MCU 68HC11E9
Renault Clio module 550420800, MCU 68HC11E9
Renault Laguna module 550449100, MCU 68HC11E9
Renault Scenic module 550509900, MCU 68HC11E9
Renault Scenic module 550510000, MCU 68HC11E9
Renault Laguna module 550536200, MEM 93c66
Renault Twingo module 550546900
Renault Scenic module 550569000, MEM 93c66
Renault Megane module 550629400, MEM 93c66
Renault Megane module 550629500, MEM 93c66
Renault Twingo module 550651800, MCU 68HC11E9
Renault Twingo module 550653900, MEM 93c66
Renault Kangoo module 550751800, MEM 93c66
Renault Laguna module 550758700, MEM 95080
Renault Trafic module 550790700, MEM 95080
Renault Scenic module 550803800, MEM 93c66
Renault Laguna module 550804400, MEM 93c66
Renault Twingo module 550804800, MEM 93c66
Renault Twingo module 550805300, MEM 95080
Renault module 550885300, MEM 95080
Renault Kangoo module 600589600, MEM 93c66
Renault Kangoo module 600639400, MEM 95080
Renault Scenic module 600639500, MEM 95080
Renault Megane module 601054000, MEM 95160
Renault Laguna module 601958800, MEM 95080
Renault Trafic module 601959800, MEM 95080
Renault Megane module 603047300, MEM 95160
Renault Megane module 603047500, MEM 95160
Renault Megane module 603302900, MEM 95160
Renault Megane module 603383300, MEM 95160
Renault Espace module 603785500, MEM 95160
Renault Megane module 603880700, MEM 95160
Renault Laguna module 603947700, MEM 95160
Renault Kangoo module 603951300, MEM 95080
Renault Megane module 603988800, MEM 95160
Renault Scenic module 603989700, MEM 95160
Renault Megane module 604289600, MEM 95160
Renault Megane module 604289700, MEM 95160
Renault Megane module 604289900, MEM 95160
Renault Megane module 604539000, MEM 95160
Renault Kangoo module 604649100, MEM 95080
Renault Kangoo module 605044900, MEM 95080
Renault Laguna module 605487600, MEM 95160
Renault Modus module 610796100 MEM 95640
----------------------------------------------------------------
--------------------------- Seat -------------------------------
----------------------------------------------------------------
Seat Alhambra module 1J0 909 603, MCU 68HC11E9
Seat Toledo module 1K0 909 605C VW8, MEM 95160 SPI
Seat Toledo module 1K0 909 605R VW8, MEM 95160 SPI
Seat Cordoba module 6Q0 909 601AE, MEM 24C08 I2C
Seat Cordoba module 6Q0 909 601E VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Ibiza module 6Q0 909 605AD VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Ibiza module 6Q0 909 605L VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Cordoba module 6Q0 909 605R VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Ibiza module 6Q0 909 605S VW5, MEM 24C08 I2C
----------------------------------------------------------------
-------------------------- Suzuki ------------------------------
----------------------------------------------------------------
Suzuki liana module 38910-54G4, MCU 68HC11E20
Suzuki Grand Vitara module 38910-65D1 DPT, MEM 93C46 uWire
Suzuki Ignis module 38910-80G20, MEM 93C46 uWire
Suzuki Wagon R+ module 38910-83E20-000, MCU 68HC11E20
Suzuki Ignis module 38910-86G12-000, MEM 95080 SPI
----------------------------------------------------------------
-------------------------- Toyota ------------------------------
----------------------------------------------------------------
Toyota Sequoia module 89170-0C030, MEM 93C56 uWire
Toyota Yaris module 89170-0D040, MEM 25040 SPI
Toyota Yaris module 89170-0D070, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla/Matrix module 89170-01010, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla module 89170-01020, MEM 25040 SPI
Toyota Matrix module 89170-01060, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla module 89170-02250, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla module 89170-02411, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla module 89170-02600, MEM 25040 SPI
Toyota Carina module 89170-05010D, MCU 68HC11KA4
Toyota Avensis module 89170-05030, MEM 25040 SPI
Toyota Avensis module 89170-05120, MEM 25040 SPI
Toyota Avensis module 89170-05121, MEM 25040 SPI
Toyota Avensis module 89170-05220, MEM 25040 SPI
Toyota Solara module 89170-06231, MEM 93C56 uWire
Toyota Solara module 89170-06241, MEM 93C56 uWire
Toyota Celica module 89170-20180-S330, MEM 93C66 uWire
Toyota Camry module 89170-33420, MEM 93C56 uWire
Toyota Camry module 89170-33510, MEM 93C66 uWire
Toyota 4runner module 89170-35210, MEM 93C56 uWire
Toyota Rav4 module 89170-42080PT, MEM 93C56 uWire
Toyota Rav4 module 89170-42160, MEM 93C66 uWire
Toyota Rav4 module 89170-42200, MEM 93C66 uWire
Toyota Yaris module 89170-52040, MEM 93C56 uWire
Toyota Prado module 89170-60110, MEM 93C56 uWire
Toyota Prado module 89170-60130, MEM 93C56 uWire
Toyota Land Cruiser module 89170-60170, MEM 93C66 uWire
----------------------------------------------------------------
------------------------ Volkswagen ----------------------------
----------------------------------------------------------------
VW TRW module Family 6Q090960*** , MEM 24C08 I2C
----------------------------------------------------------------
-------------------------- Volvo -------------------------------
----------------------------------------------------------------
BOSCH 0 285 001 147 with HC11E9 MCU
TEMIC 30 613 471F with HC11KA4 MCU
----------------------------------------------------------------

 

پیوست‌ها

  • 147.4 کیلوبایت بازدیدها: 450

nz_cyrus

کاربر
2012-12-30
13
27
پاسخ : T-airbag tools 08

با سلام لطفا password فایل زیپ شده را قرار دهید.
باتشکر.
 

kalayadak

کاربر vip
کاربر
2017-08-25
9
4
نرم افزار برای ریست یونیت ایربگ ماشین های ایرانی معرفی می کنید ؟
 

kalayadak

کاربر vip
کاربر
2017-08-25
9
4
نرم افزار برای ریست یونیت ایربگ ماشین های ایرانی معرفی می کنید ؟​

 
بالا