آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

جدیدترین کدهای ریست و فرمت گوشیهای چینی

moen7000

Banned
2008-05-28
589
1,379
www.irantk.info
جدیدترین کدهای ریست و فرمت گوشیهای چینیdefault user code: 1122, 3344, 1234, 5678

Engineer mode: *#110*01#

Factory mode: *#987#

Enable COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200

Restore factory settings: *#987*99#

LCD contrast: *#369#

software version: *#800#

software version: *#900#

set default language: *#0000# Send

set English language: *#0044# Send

set English language (new firmware): *#001# Send


کد ریست کلی برای تعدادزیادی از گوشیهای چینی تست شده است

کد:
*#77218114#
*#881188#
*#94267357#
*#9426*357#
*#19912006#
*#118811#
*#3646633#


 
بالا