آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

خطا هنگام آپلود برنامه اردوینو نانو

dez

کاربر
2010-07-28
5
10
با سلام
من هنگام آپلود برنامه با خطای زیر مواجه میشم
گفتم ممکنه از تعداد خطوط یا حجم باشه .به همین خاطر یه فایل جدید ساختم بدون اضافه کردن کد ، همون چند خط رو اپلود کردم باز هم حل نشد درایور CH340 رو هم دانلود و نصب کردم باز هم حل نشد توی نت گشتم چیزی پیدا نکردم.
C++:
FQBN: arduino:avr:nano
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6

Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\builtin\\tools\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/..\\..\\cores\\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\\core.a" "-LC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE" -lm
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.eep"
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.hex"

"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf"
Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM12"
Failed uploading: uploading error: exit status 1
کسی میتونه کمک کنه؟
با تشکر
 

jfrras

مدير انجمن تخصصی الکترونیک
مدیر تالار
2007-04-13
3,096
74,083
48
ایران
با سلام
من هنگام آپلود برنامه با خطای زیر مواجه میشم
گفتم ممکنه از تعداد خطوط یا حجم باشه .به همین خاطر یه فایل جدید ساختم بدون اضافه کردن کد ، همون چند خط رو اپلود کردم باز هم حل نشد درایور CH340 رو هم دانلود و نصب کردم باز هم حل نشد توی نت گشتم چیزی پیدا نکردم.
C++:
FQBN: arduino:avr:nano
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6

Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\builtin\\tools\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/..\\..\\cores\\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\\core.a" "-LC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE" -lm
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.eep"
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.hex"

"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf"
Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM12"
Failed uploading: uploading error: exit status 1
کسی میتونه کمک کنه؟
با تشکر
سلام. برنامه رو بذارید تست کنم
 
بالا